Reklama

Pływalnie kryte w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej – Część I

Informacje dotyczące pływalni krytych w Polsce zostały zagregowane na podstawie danych własnych, danych otrzymanych z jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o powszechnie dostępne informacje na temat poszczególnych obiektów pływackich. Mapy, infografiki, tabele, wykresy – opracowanie własne Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istotną rolę w pozyskaniu i weryfikacji informacji dotyczących poszczególnych obiektów odegrały urzędy marszałkowskie. Stwierdzone niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w opracowaniu oraz stanem faktycznym (błędy, braki etc.) należy zgłaszać na adres mailowy: infrastruktura@msit.gov.pl.

Przekazane informacje pozwolą uaktualnić i doprecyzować niniejszy materiał podczas jego okresowej aktualizacji.

 

I. WSTĘP

Niniejsze opracowanie zostało stworzone w celu usystematyzowania w ujęciu przestrzennym kompleksowej informacji na temat ilości i lokalizacji krytych pływalni w Polsce.

Z uwagi na brak pełnego materiału statystycznego w tym zakresie (zwłaszcza w odniesieniu do parametrów lokalizacyjnych oraz rzeczowo-funkcjonalnych poszczególnych obiektów) Ministerstwo Sportu i Turystyki podjęło się realizacji niniejszego opracowania. Ponadto dla tych powiatów, na terenie których brak jest przynajmniej jednego pełnowymiarowego krytego obiektu pływackiego (niecka o wym. min. 25 × 12,5 m), postanowiono zdiagnozować przyczyny braków tych obiektów.

Pływalnia kryta (w rozumieniu niniejszego opracowania) to obiekt wielkokubaturowy, kryty, o konstrukcji trwałej, ze sztucznym zbiornikiem (niecką) z wodą, służący do celów sportowych i rekreacyjnych, pływania i skoków do wody, posiadający zaplecze socjalne oraz urządzenia sanitarne. Ponadto powinien być to obiekt ogólnodostępny, umożliwiający prowadzenie zajęć w zakresie nauki pływania.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące założenia dotyczące minimalnych i maksymalnych wymiarów basenów w ramach pływalni krytych. Są to następujące grupy obiektów:

  • basen olimpijski (o długości 50 m);
  • basen pływacki typu sportowego (o wymiarach 25 × 16 m);
  • basen pływacki (o wymiarach 25 × 12,5 m);
  • basen szkoleniowo-rekreacyjny o długości co najmniej 16 m.

Wśród basenów, co było szczególnie istotne w przypadku obiektów szkoleniowo-rekreacyjnych, starano się ująć w zestawieniu jedynie te ogólnodostępne.

W przypadku pływalni składających się z wielu niecek basenowych w zestawieniu ujmowano dany obiekt jednokrotnie (brano pod uwagę jedynie największą nieckę i przyporządkowywano obiekt do takiej kategorii).

Dane przedstawione w niniejszej analizie zaprezentowane zostały na poziomie województw i powiatów.

Dane dotyczące liczby ludności w poszczególnych województwach oraz podziału administracyjnego województw przytoczono za opracowaniem GUS „Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r.”.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 21

 

 

TEKST | Departament Infrastruktury Sportowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki