Reklama

Prawo zamówień publicznych – nowa ustawa

11 września 2019 r. sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: nowa pzp). Ten zupełnie nowy akt prawny – 1 stycznia 2021 r. – ma zastąpić ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Chociaż czasu do wejścia w życie nowych przepisów jest dużo, warto przyjrzeć się nowym regulacjom już teraz, tym bardziej, że wiele zmian ma istotny charakter i wpłynie na dotychczasową praktykę zakupową zamawiających i uczestniczących w niej wykonawców.

Wartość w złotówkach

Obecnie ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt 8 pzp). Przypomnijmy, że wskazany próg graniczny jej zastosowania to 129 351 zł netto. Nowe przepisy wskazują, że przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 tys. zł, przez zamawiających publicznych (art. 2 ust. 1 pkt 1 nowej pzp). Już na pierwszy rzut oka widać zmianę. Wartość progowa stosowania nowej ustawy dla zamówień klasycznych została podana zdecydowanie prościej, gdyż określono ją kwotą w złotych polskich, czego wynikiem będzie brak konieczności przeliczania tej kwoty z wartości euro. Wartość ta jest powiązana z tzw. zamówieniem bagatelnym. Takim zamówieniem będzie zamówienie klasyczne, którego wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 tys. zł i nie mniejsza niż 50 tys. zł.

W praktyce oznacza to, że nowe przepisy określają zupełnie nowy próg kwotowy, tj. 50 tys. zł netto, po osiągnięciu którego pojawią się nowe obowiązki zamawiającego. W takim wypadku zamawiający będzie zobligowany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia tego zamówienia. Obecnie nie jest znana dokłada treść tego ogłoszenia, ale należy domniemywać, że będzie ono zawierało co najmniej określenie zamawiającego, przedmiot zamówienia oraz informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert odpowiadający terminowi składania ofert przez potencjalnych wykonawców, do których została przekazana informacja o zamiarze udzielenia zamówienia. W uzasadnionym przypadku zamawiający będzie mógł jednak odstąpić od zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 33

 

TEKST | Piotr Pieprzyca