REACH

Unia Europejska o chemikaliach

Pierwsze dyrektywy regulujące kwestie nadzoru nad chemikaliami obowiązywały na terenie Wspólnoty od lat 60. XX wieku. Stworzony na ich podstawie system kontroli i nadzoru nie spełniał pokładanych oczekiwań.

Dlatego też rozpoczęto w UE debatę na temat stworzenia nowych zasad szeroko rozumianej kontroli wprowadzania do obrotu oraz stosowania substancji chemicznych na terenie Wspólnoty. Ogólne założenia i cele nowej polityki zawarto w Białej Księdze o Strategii Przyszłej Polityki Kontroli Chemikaliów, opublikowanej już w lutym 2001 roku. W Białej Księdze przedstawiono podstawy systemu kontroli chemikaliów, którego elementami są: rejestracja (registration), ocena (evaluation), wydawanie zezwoleń (authorisation), a elementy nowego systemu dotyczą substancji i mieszanin chemicznych (chemicals). Nowe przepisy dotyczące kontroli chemikaliów obowiązują w Unii Europejskiej od 1 czerwca 2007 roku i są określane jako pakiet legislacyjny REACH. Skrót REACH został utworzony z pierwszych liter angielskich określeń kluczowych elementów systemu i stał się powszechnie używaną nazwą pakietu przepisów prawnych dotyczących chemikaliów…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 11

 


TEKST: ANNA OBUCHOWSKA
ILUSTRACJA: MICHAŁ KOLARZ