Reklama

Utrzymanie czystości na pływalniach publicznych

Bezpieczne korzystanie z obiektów pływalni to nie tylko odpowiednia, zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [1] jakość wody w nieckach basenowych oraz systemach jej cyrkulacji i uzdatniania, lecz także nienaganne, stabilne warunki higieniczno-sanitarne wszystkich pomieszczeń, powierzchni i sprzętów w otoczeniu niecek basenowych oraz zapleczy szatniowo-natryskowych, z którymi osoby korzystające z tych obiektów mają kontakt.

Utrzymanie w czystości wszystkich powierzchni i sprzętów ma również wpływ na ochronę wody basenowej przed zanieczyszczeniem.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia właściwych warunków dla utrzymania czystości w obiektach pływalni, w „Wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach” [2] zostały przedstawione wymagania techniczno-budowlane dla tej specyficznej grupy obiektów, tj.:

  • całe wyposażenie zaplecza szatniowo-sanitarnego powinno być wykonane z materiałów nienasiąkliwych, łatwo zmywalnych i odpornych na środki dezynfekcyjne;
  • w celu możliwości dokładnego mycia i spłukiwania posadzek szafki i inne sprzęty powinny być umieszczone co najmniej 15 cm nad podłogą (na nóżkach);
  • ściany pomieszczeń narażonych na wilgoć przynajmniej do wysokości 2 m powinny być pokryte okładzinami ceramicznymi lub innymi nienasiąkliwymi, gładkimi, łatwo zmywalnymi oraz odpornymi na środki dezynfekcyjne;
  • sufit i ściany powyżej części zmywalnej powinny być pokryte tynkiem z dodatkiem środka zapobiegającego rozwojowi pleśni;
  • bezwzględnie musi być przestrzegane rozdzielenie dróg tzw. obutej stopy i bosej stopy, nie powinny się one krzyżować;
  • posadzka w natryskowni powinna być wyprofilowana tak, aby możliwy był odpływ wody do wpustów kanalizacyjnych;
  • powierzchnia posadzek powinna być wykonana z materiałów antypoślizgowych;
  • przejście z natryskowni do hali basenowej powinno być wyposażone w brodzik do opłukania stóp o wymiarach uniemożliwiających jego ominięcie lub przeskoczenie, napełniany wodą uzdatnioną basenową i zabezpieczony przed rozwojem mikroorganizmów chlorem wolnym na poziomie 1–2 ppm;
  • obiekt powinien być wyposażony również w specjalny brodzik, dostosowany do przejazdu wózków z osobami niepełnosprawnymi, a jego długość powinna być co najmniej równa obwodowi kół wózka inwalidzkiego;
  • wokół niecek basenowych nie powinny tworzyć się zastoiny wody.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 27

 

TEKST | Małgorzata Prędota