Reklama

Wyniki badań wody basenowej przy zastosowaniu technologii oczyszczania z użyciem filtrów podciśnieniowych i filtrów piaskowych. Część 2

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), narzuciło eksploatującym kryte pływalnie bardzo duże wymagania związane głównie z problemem zawartości chloru związanego. Przedstawione w artykule badania związane z oceną jakości wody zostały przeprowadzone w 14 obiektach w różnych okresach, zarówno przed wprowadzeniem w życie ww. rozporządzenia [2], jak i po jego wprowadzeniu. Wyniki tych badań odniesione zostały do obowiązujących obecnie przepisów. Badania prowadzono w obiektach z filtrami piaskowymi i podciśnieniowymi.

Badania II

Badania II przeprowadzono na 8 krytych pływalniach z basenami pływackim o wymiarach 25 m x 12,5 m, o różnych systemach oczyszczania wody basenowej: z filtracją podciśnieniową (A, B, C) i ciśnieniową (D, E, H, G, E, F), z elektrolizą soli i lampą UV (F) oraz podchlorynem wapnia (H) [5]. W tych obiektach została przeprowadzona wizja lokalna układu oczyszczania wody basenowej, badania wody w zakresie pH, zawartości chloru wolnego i ogólnego. Zestawiono badania stężenia chloru wolnego, związanego oraz całkowitego, wartości pH, zużycia wody oraz zużycia środków chemicznych w badanych układach oczyszczania wody basenowej.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na porównanie różnych układów oczyszczania wody basenowej pod względem jakości kosztów eksploatacji związanych z zużyciem środków chemicznych. Dokonano porównania otrzymanych wyników z wymaganiami nomy DIN 19643 [1] oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. [2].

Badania zostały przeprowadzone przed wprowadzeniem rozporządzenia (marzec – maj 2015 r.).

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 27

 

TEKST | Florian G. Piechurski