Reklama

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

I. Zmiana progu stosowania PZP

14 marca 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 423). Nowelizacja przewiduje podwyższenie progu zastosowania PZP z 14 000 do 30 000 euro i to do wszystkich kategorii zamawiających. Podwyższeniu ulega więc tzw. próg bagatelności zamówień – w konsekwencji nie będzie konieczne spełnianie wymogów określonych przez PZP do zamówień o wartości nieprzekraczającej nowego progu.

Nowy próg zastosowania PZP dotyczyć też będzie ustaw, które odwoływały się do progu dotychczas przewidywanego przez PZP, tj. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oraz w ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.).

II. Zamówienia na potrzeby prac badawczych

Nowelizacja wprowadza wyłączenia z obowiązku stosowania PZP do zamówień o wartości mniejszej niż tzw. progi unijne (kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP), gdy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a). W zakresie prac badawczych obowiązywać będzie zatem próg 134 000 euro dla instytutów naukowych oraz 207 000 euro dla uczelni wyższych. Wprowadzenie takich wyłączeń to efekt uwzględnienia postulatów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowisk naukowo-badawczych.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 17

 

TEKST | Michał Gniatkowski