Reklama

Oszczędność energii na przykładzie termobasenu

Na rynku istnieje co najmniej kilka rodzajów konstrukcji basenowych – od basenów tradycyjnych w technologii żelbetowej, po baseny ze stali nierdzewnej. Są to konstrukcje, które (w zależności od lokalizacji basenu i związanym z tym oddziaływaniem środowiska) sprawdzają się mniej lub bardziej, ale wszystkie są narażone na duże straty energii cieplnej, które przekładają się na znaczne nakłady finansowe.

Szacuje się, że dla basenów zamkniętych, udział wydatków na cele energii elektrycznej i cieplnej stanowi ok. 40% w ogólnym bilansie. Dla obiektów, w których występują baseny zewnętrzne, udział ten może być większy ze względu na znacznie większe straty ciepła. Powszechnie wiadomo, że największe straty energii odbywają się poprzez lustro wody w basenie na drodze ewaporacji (parowania), konwekcji (na styku powietrza i wody), doprowadzeniu świeżej wody do basenu, radiacji oraz ciepła traconego przez ściany i dno.

Co trzeba wiedzieć

termobasen-0312Większość analiz nie ujmuje strat energii oddawanych przez ściany i dno basenu, gdyż pozostałe straty stanowią nawet 95%. Wydaje się, że kilkuprocentowe straty nie mają znaczenia w udziale kosztów całego obiektu, jednak trzeba wiedzieć, że zastosowanie odpowiedniej konstrukcji basenu może przynosić wymierne korzyści – oszczędności, których nie powinniśmy bagatelizować.

Okazuje się, że koszty ogrzania basenu, bez względu, czy jest to basen prywatny czy publiczny, w naszych warunkach klimatycznych szokują inwestorów i zarządców obiektów. To główna przyczyna poszukiwania nowych, energooszczędnych technologii i dlatego powinniśmy rozważać oszczędności na każdym etapie.

Termobasen

Z tego powodu interesującym wydaje się system termobasenów AstralPool. To system modułowy dla basenów i kąpielisk, z kompozytu ESTIREPUR®, który łączy w sobie właściwości znanych materiałów – styropianu (EPS) i styroduru (XPS), co przekłada się na możliwość uzyskania ciepłego, trwałego, dźwiękochłonnego i lekkiego basenu.

Basen z ESTIREPUR® ma wiele zalet. Warto podkreślić, że jest on energooszczędny we wspomnianym wcześniej obszarze utraty energii cieplnej przez ściany i dno basenu. W oparciu o pozyskane dane, można w dość prosty sposób obliczyć straty tej części energii cieplnej dla konstrukcji wykonanej z żelbetu oraz ESTIREPUR®. Do celów obliczeniowych zakładamy, że porównywane baseny będą konstrukcją zagłębioną w gruncie o wymiarach 15 × 10 m i głębokości 1,2 m. Przewidywana grubość przegród dla termobasenu to 0,12 m oraz dla żelbetu – 0,2 m. Koszt wytworzenia 1 kW ciepła z gazu ziemnego zakładamy na poziomie 0,25 zł.

Obliczenia

termobasen-0313Na początku wykonujemy obliczenia rezystancji cieplnej, przy uwzględnieniu współczynnika przewodzenia ciepła λ dla materiałów w zależności od ich grubości, którą określono odpowiednio jako Rż = 0,1 m2 K/W oraz Re = 3,63 m2 K/W. Następnie obliczamy przenikalność cieplną U obu materiałów i uzyskujemy dla Estirepur parametr 36-krotnie lepszy niż dla żelbetu. W kolejnym etapie uwzględniamy różnicę temp. środowiska ΔT = 10 stopni, wskazany wcześniej parametr U oraz sumaryczną powierzchnię przegród.

Uzyskujemy zapotrzebowanie na moc cieplną w ciągu jednej godziny. Dalszy etap obliczeń to określenie dziennego czasu funkcjonowania basenu (przyjmujemy 12 godzin) i sezonowego (np. 90 dni – sezon). Po uwzględnieniu wyżej wymienionych danych uzyskujemy konieczną moc dla pokrycia strat energii w wyniku właściwości materiałowych żelbetu i Estirepur. Mnożąc przewidywane zużycie przez koszt jednostkowy kW energii, uzyskujemy dla Estirepur wartość 155 zł, a dla żelbetu 5670 zł, co ostatecznie daje różnicę 5515 zł/sezon na korzyść kompozytu.

Podsumowanie

termobasen-0314Stosując odpowiednią konstrukcję basenową, możemy uzyskać znaczne oszczędności w obszarach dosyć często pomijanych. Szacuje się, że budowa termobasenu powinna się zwrócić w ciągu 7–12 lat, tylko wskutek zabezpieczenia strat energetycznych ze ścian i dna basenu. Stosując także odpowiednie przykrycia lustra wody, możemy radykalnie zmniejszyć wydatki na ogrzewanie basenu.

Jest to również produkt, który może być bardzo pomocny we wszelkiego rodzaju renowacjach starych niecek, o skomplikowanych kształtach i w trudnych warunkach, tj. na dachach i piętrach budynków, gdzie obciążenia konstrukcji muszą być ograniczane. Modułowe elementy stanowią także dodatkową zaletę tej konstrukcji, gdyż poszczególne elementy są łatwe do przenoszenia i montażu.

mgr inż. Barbara Olbińska jest projektantem instalacji basenowych i fontannowych z wieloletnim doświadczeniem.

Kontakt: hopepool@o2.pl

 

 

TEKST I FOTO | Barbara Olbińska