Podstawowy sprzęt ratowniczy

Na ratunek – wyposażenie pływalni

Wszyscy ratownicy, a także pracownicy obsługi i ochrony powinni być okresowo szkoleni w obsłudze dostępnego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Okresowo powinny być też prowadzone symulowane akcje ratownicze z elementami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 roku (Dz. U. nr 25 z 6 marca 1996 poz. 113) nakłada na osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej odpowiedzialność za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez sportowych oraz obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uprawiania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych ich uczestnikom (art. 50.1).

 

Według zapisów ustawy (art. 54.2) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się w miejscach wyznaczonych oraz uprawiających sporty wodne należy do osób prawnych i fizycznych prowadzących nad wodą działalność w tym zakresie oraz do organów administracji rządowej i samorządowej…WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 6 (listopad 2010 – luty 2011)

 


TEKST: JAROSŁAW RYPNIEWSKI
FOTO: ARCHIWUM AUTORA