Prawo zamówień publicznych

Idą zmiany?

Ustawa z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) budzi wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców. Dotyczą one m.in. instytucji wykluczenia z przetargu, uregulowanej w art. 24 tej ustawy. Art. 24 ust. 1 i 2 pzp zawiera katalog aż 16 sytuacji nakładających na zamawiającego obowiązek wykluczenia wykonawcy z przetargu.

Tak jak kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, tak samo przesłanki wykluczenia z przetargu budzą wątpliwości co do wypośrodkowania interesów zamawiającego (interesu publicznego) z uzasadnionymi interesami wykonawców i zasadami sprawiedliwej konkurencji.Wykluczanie z przetargu w obecnym stanie prawnym
Szczególnie wiele kontrowersji budzi problem wykluczania z przetargu w oparciu o przesłankę wcześniejszego wyrządzenia szkody przez wykonawcę lub doprowadzenia przez wykonawcę do sytuacji odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez zamawiającego z winy wykonawcy. Sytuacje te regulują obecnie dwa przepisy pzp – art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 1a. Pierwszy z nich nakazuje wykluczenie z przetargu wykonawcy, który niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia publicznego spowodował szkodę, stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu w ciągu ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem przetargu. Drugi nakazuje wykluczyć przedsiębiorcę z postępowania przetargowego prowadzonego przez konkretnego zamawiającego, jeżeli ten zamawiający w przeciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania przetargowego rozwiązał umowę o wykonanie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy…

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 12

 


TEKST: MICHAŁ GNIATKOWSKI, RAFAŁ SAŁATA