Recykling popłuczyn

Odzyskać i zaoszczędzić

CZĘŚĆ 1
Możliwości recyklingu popłuczyn z systemu oczyszczania wody basenowej

Obiekty basenowe są jednymi z najdroższych obiektów sportowo -rekreacyjnych. Ich eksploatacja jest kosztowna, gdyż wiąże się ze znacznym zużyciem wody i energii. Fakt ten zmusza inwestorów, projektantów i osoby zarządzające obiektem do szukania oszczędności w postaci rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia wody, energii czy obniżenie opłat za odprowadzanie ścieków. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektu basenowego może być recykling wód wykorzystanych do płukania złóż filtrów basenowych. Podczyszczone wody popłuczne mogłyby być wykorzystane np. do podlewania zieleni wokół obiektów basenowych, boisk, kortów, parków, czyszczenia terenu wokół obiektu lub odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych. Gospodarka wodno-ściekowa zakładająca wykorzystanie popłuczyn przekłada się na zmniejszone zużycie wody wodociągowej i ilość odprowadzanych ścieków, a tym samym na zredukowane koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej.
Ilość i jakość wód popłucznych zależy przede wszystkim od intensywności i sposobu płukania filtrów oraz od jakości wody doprowadzanej do filtrów, a zatem dobór i warunki eksploatacji instalacji basenowych odgrywają tu decydujące znaczenie. Technologie zagospodarowania osadów i popłuczyn odprowadzanych z zakładów oczyszczania wód do celów spożywczych i gospodarczych są od dawna opisywane i rozważane [1, 4]. Natomiast problem zagospodarowania popłuczyn z filtracyjnych systemów basenowych jest nadal aktualny [12, 13].Możliwości recyklingu popłuczyn
1. Zagospodarowanie popłuczyn z zakładów oczyszczania wody (ZOW)

W procesie oczyszczania wody powstają ścieki i osady zawierające zanieczyszczenia usunięte z wody oraz resztki dodawanych reagentów. Wśród ścieków zdecydowaną większość stanowią popłuczyny powstające podczas płukania złóż filtracyjnych. Skład fizyczno-chemiczny oraz ilość popłuczyn zależą od ilości i rodzaju usuwanych z oczyszczanej wody zanieczyszczeń, stopnia ich usunięcia, rodzaju i dawki stosowanych chemikaliów oraz częstotliwości płukania złóż filtracyjnych. Ilość popłuczyn powstających w procesie oczyszczania wody powierzchniowej może przekraczać 5% objętości oczyszczanej wody. Skład biologiczny popłuczyn powstających w ZOW jest uzależniony od biologicznego skażenia oczyszczanej wody i stosowanych metod dezynfekcji. Gospodarka
osadów i popłuczyn ma na celu możliwie duże zmniejszenie ich objętości oraz zagospodarowanie zawiesin i wydzielonej
wody osadowej w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Zmniejszenie objętości powstałych odpadów jest możliwe
dzięki rozdziałowi fazy stałej i ciekłej oraz odprowadzeniu wydzielonej wody z układu. Wody osadowe wydzielone
z popłuczyn i osadów tylko w uzasadnionych przypadkach mogą być zawracane do układu oczyszczanej wody. Jednak
w większości przypadków wody osadowe są usuwane z ZOW [4, 5].

2. Popłuczyny z ciśnieniowych filtrów basenowych
Do prawidłowego przeprowadzenia procesu płukania złóż filtrów basenowych wymagane jest od 4 do 6 m3 wody na m2 złoża [3, 9]. Biorąc pod uwagę, że dla typowego basenu sportowo-rekreacyjnego obsługiwanego przez dwa filtry o najczęściej dobieranej średnicy 1800 mm i płukanych średnio co dwa dni wymagane jest miesięczne zużycie wody do płukania w ilości od 240 do 360 m3, z pewnością warto rozważać możliwości recyklingu i zagospodarowania popłuczyn. Różnorodne zanieczyszczenia wprowadzane do niecki basenowej przez kąpiących się, po procesie koagulacji są zatrzymywane w złożu filtracyjnym. Po osiągnięciu określonego
spadku ciśnienia w złożu bądź upływie ustalonego okresu złoże jest płukane, a skumulowane w nim zanieczyszczenia
w ciągu pracy filtra są z niego usuwane w krótkim czasie (płukanie).

CZYTAJ WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 14

 


TEKST: JOANNA WYCZARSKA-KOKOT, MICHAŁ BŁOTNICKI
FOTO: JOANNA WYCZARSKA-KOKOT, MICHAŁ BŁOTNICKI