Zatrudnienie ratownika na pływalni

W ostatnim czasie wśród zarządzających pływalniami ponownie rozgorzała dyskusja dotycząca zagadnienia konieczności uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego przez podmioty zarządzające tymi obiektami (w przypadku bezpośredniego zatrudniania przez nich ratowników wodnych) lub zamiennie obowiązku zlecenia wykonywania tej usługi w postaci outsourcingu wyłącznie podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa wodnego.

Wydawałoby się, że problematyka ta została już dawno wyjaśniona przez liczne opinie, interpretacje i wykładnie chociażby Departamentu Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Analiz Sejmowych, Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki, a także odpowiedzi w tym zakresie na interpelacje poselskie czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach dotyczących prawidłowości przeprowadzania przetargów na outsourcing usług ratowniczych. Także żaden z zapadłych wyroków sądowych w sprawach wypadków na pływalniach i kąpieliskach nie podważał prawa bezpośredniej możliwości zatrudniania ratowników wodnych przez zarządzających wyznaczonymi obszarami wodnymi.

Okazało się, że temat wypłynął ponownie po ponad czterech latach obowiązywania ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 656 z późn. zm.; dalej: ustawa) za sprawą serii publicznych wypowiedzi przedstawicieli jednego z podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego twierdzących, że obowiązki te wynikają wprost z treści ustawy. Teza ta jest tym bardziej niebezpieczna, że pojawia się w kontekście prowadzonych prac nad nowelizacją przepisów (lub zmianą) ustawy dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych i może rzutować na przyszłe rozwiązania w tym zakresie.

W celu wyjaśnienia wątpliwości warto pochylić się jeszcze raz nad zapisami tej ustawy i przyjrzeć się po raz kolejny opiniom, interpretacjom i wykładniom podmiotów, które wypowiedziały się na ten temat.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 24

 

TEKST | Jarosław Jerzy Rypniewski