Zmiany w systemie udzielania zamówień publicznych

Od dnia 28 lipca br. obowiązuje nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych, wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone niniejszą ustawą zmiany mają na celu m.in. lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego, zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz uelastycznienie procedury udzielania zamówienia. Ze względu na obszerny zakres zmian ustawowych niniejszy artykuł ma na celu omówienie najistotniejszych zmian z punktu widzenia stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunki udziału w postępowaniu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Istotna zmiana w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy zajdzie w zakresie weryfikacji warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W miejsce obowiązującej reguły, że wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zamawiający ma prawo żądania, zaś w przypadku postępowań o wartości powyżej tzw. progów unijnych – żąda, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z obecnie obowiązującym art. 26 ust. 1 p.z.p.2), po wejściu w życie nowelizacji wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych będzie składał oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (a w przypadku zamówień o wartości wyższej od progów unijnych – tzw. jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ). Dopiero wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie przedstawić dokumenty (w przetargach poniżej progów unijnych zamawiający będzie mógł poprzestać na samym oświadczeniu). Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć realizację części zamówienia innym podmiotom, będzie zobowiązany do przedłożenia JEDZ dotyczących także tych podmiotów (zgodnie z nowym art. 25a ust. 5 p.z.p.).

Odnośnie do warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybach negocjacyjnych wprowadzone zostały kryteria selekcji wykonawców, przez które należy rozumieć weryfikację wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ustawa nie określa sposobu określenia tych kryteriów, jednakże dotychczasowa praktyka po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. pokazuje, że większość  zamawiających określa jako kryteria selekcji wymóg wykazania się realizacją dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych, odpowiadających warunkom minimalnym, przy czym w niektórych przypadkach zamawiający oceniają zdolność finansową wykonawców, co wydaje się budzić wątpliwości pod względem zasad uczciwej konkurencji postępowania. Nie w każdym bowiem przypadku zdolność finansowa ma bezpośrednie przełożenie na realizację przedmiotu zamówienia. Kryteria te powinny być zatem przede wszystkim proporcjonalne do zakresu zamówienia.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 24

 

TEKST | Przemysław Kocielski