Koordynujemy sytuacje awaryjne

Rolą kierownika jednostki jest przewidywanie sytuacji awaryjnych i przygotowanie na nie pracowników. Jednym ze sposobów właściwego zarządzania pracownikami obsługującymi obiekty publiczne jest stworzenie procedur informowania i reagowania na awarie oraz zdarzenia, które mogą prowadzić do konieczności ewakuacji obiektu. Procedury rozdzielają role na poszczególnych pracowników, opisują sposób działania poszczególnych osób w konkretnej sytuacji, a samo ich tworzenie wymaga ułożenia scenariuszy dla różnych sytuacji, tak aby później nas nie zaskoczyły.

Awarie dotyczące całego obiektu, które najczęściej powodują konieczność ewakuacji, to:

—  przerwa w dostawie prądu, ciepła, wody,

—  wyciek lub rozpylenie substancji niebezpiecznej,

—  pożar,

—  atak terrorystyczny,

—  sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe itp.,

—  awaria systemu komputerowego, ESOK, wentylacji,

—  katastrofa budowlana.

Ewakuację można zdefiniować jako przedsięwzięcie mające na celu sprawne opuszczenie obiektu w możliwie najkrótszym czasie przez znajdujące się tam osoby, jeżeli w wyniku zdarzenia może wystąpić zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

 

Nie dać się zaskoczyć

Sam proces ewakuacji można podzielić na dwa etapy:

I etap – od momentu zaistnienia zagrożenia do przyjazdu odpowiednich służb,

II etap – od przejęcia akcji przez odpowiednie służby do przekazania obiektu zarządzającemu.

Podział na te dwa etapy jest na tyle istotny, że w praktyce oznacza on dwa różne sposoby zachowania i działania. Od momentu stwierdzenia zagrożenia do przyjazdu odpowiednich służb wszelkie decyzje – także tę o ewakuacji – podejmują pracownicy obiektu. Ważne, aby zawsze w obiekcie była osoba kierująca akcją – umownie wyznaczony pracownik, na każdej zmianie, który w sytuacjach awaryjnych podejmuje rolę koordynatora, zawiadamia służby, wdraża procedury.

Natomiast od momentu pojawienia się pierwszych służb – policji, straży pożarnej – to ich dowódca przejmuje dowodzenie, a pracownik-koordynator obiektu powinien wykonywać polecenia i służyć swoją wiedzą na temat zaistniałej sytuacji, okoliczności powstania zagrożenia, ilości i rozmieszczenia osób poszkodowanych, specyfiki działania poszczególnych systemów. Po zakończeniu działań służb zewnętrznych w obiekcie dowodzący akcją powinien wystawić protokół potwierdzający zakończenie prowadzonych działań, który upoważnia zarządcę do ponownego bezpiecznego wprowadzenia ludzi do strefy będącej miejscem zagrożenia.

Większe obiekty wyposażone są w system automatycznego ostrzegania połączony z centralną jednostką straży pożarnej, który w sytuacji zagrożenia przesyła sygnał automatycznie do centrali oraz uruchamia czujniki w obiekcie. Rola pracowników obsługi sprowadza się wówczas do zminimalizowania skutków zagrożenia poprzez sprawną ewakuację ludzi do wyznaczonego i odpowiednio oznakowanego miejsca zbiórki. Należy pamiętać przy tym o właściwej ocenie zagrożenia w celu zorganizowania bezpiecznego pobytu ewakuowanych osób. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektu basenowego, najtrudniejsze wydaje się przeprowadzenie ewakuacji ludzi wprost z basenu na zewnątrz.

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 27

 

TEKST I FOTO | Anita Stellmaszyk