Organizacja zajęć nauki pływania na wołomińskiej pływalni

Uruchomienie w czerwcu 2011 r. pływalni OSiR „Huragan” miało na celu udostępnienie oferty usług sportowo-rekreacyjnych dla rodzin, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Działalność miała służyć realizacji zadań własnych gminy Wołomin w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców w sferze sportu i rekreacji.

We wrześniu 2011 r. zostały uruchomione pierwsze zajęcia obowiązkowej nauki pływania dla klas trzecich wołomińskich szkół podstawowych. Usługi udostępniono nie tylko szkołom z gminy, lecz także z powiatu wołomińskiego.

Oferta dla klientów indywidualnych

Drugim etapem planowania usługi było udostępnienie klientom indywidualnym oferty nauki pływania, którą pierwotnie zaplanowano jako kompleksowo realizowaną poprzez podmiot zewnętrzny (firma). Dodatkowo założono, że firma będzie odpowiedzialna za zabezpieczenie kadry instruktorskiej, uczestniczącej w realizacji zajęć szkolnych. Na tym etapie,
w ramach postępowania przetargowego, zostały opracowane szczegółowe Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia, które określały zakres działań oraz realizacji.

Wybrany oferent zaplanował szczegółową organizację usługi dla klientów indywidualnych poprzez:

  • przygotowanie działań promocyjno-marketingowych związanych z uruchomieniem zajęć,
  • przygotowanie harmonogramu grup zorganizowanych,
  • prowadzenie bezpośredniego naboru uczestników do grup,
  • zaplanowanie kosztu odpłatności za usługę dla klienta indywidualnego,
  • organizację kadry instruktorskiej w zakresie zajęć dla klienta indywidualnego,
  • czas trwania zajęć zorganizowanej nauki pływania wynosił 30 min.

Realizacja powyższego zamówienia w okresie próbnym nie przyniosła oczekiwanych rezultatów dla OSiR. Firma, działając głównie w celu maksymalizowania zysku, nie zabezpieczyła odpowiedniej ilości instruktorów do realizacji usług, a także oferowała je po zawyżonych cenach.

 

WIĘCEJ W MAGAZYNIE „PŁYWALNIE I BASENY” NR 19

 

TEKST | Bożena Matusiak
FOTO | Archiwum OSiR Huragan w Wołominie